bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO BIBLIOTEKA+ CENTRUM KULTURY W CZARNYM BORZE

25.07.2017

1. NAZWA I ADRES JEDNOSTKI
Biblioteka+ Centrum Kultury w Czarnym Borze
ul. Sportowa 43; 58-379 Czarny Bór
Tel. 74 850 242

2. OKREŚLENIE STANOWISKA
Główny Księgowy w Biblioteka+ Centrum Kultury w Czarnym Borze
Wymiar: 1 etatu

3. OKREŚLENIE WYMAGAŃ ZWIĄZANYCH ZE STANOWISKIEM
wymagania niezbędne (formalne):
Kandydat ww. stanowisko:
1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
5) spełnia jeden z poniższych warunków:
a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
znajomość przepisów prawa w zakresie: rachunkowości, finansów publicznych, prawa pracy, systemu ubezpieczeń społecznych, zamówień publicznych, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustaw: o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o podatku od towarów i usług, o podatku dochodowym od osób prawnych, o podatku dochodowym od osób fizycznych i umiejętność ich właściwego stosowania w praktyce,
nieposzlakowana opinia,
biegła znajomość obsługi komputera.

1) wymagania dodatkowe (mile widziane):
znajomość systemu finansowo – księgowego FK2000, Płatnik, systemów bankowości elektronicznej,
preferowane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
komunikatywność,
umiejętność pracy w zespole.

4. ZAKRES OBOWIĄZKÓW NA STANOWISKU:
prowadzenie rachunkowości jednostki;
dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
sporządzanie kalkulacji kosztów;
sporządzanie deklaracji i informacji podatkowych;
sporządzanie sprawozdań finansowych, budżetowych i statystycznych;
zapewnienie pod względem finansowym i formalno-prawnym prawidłowości realizacji umów zawieranych przez jednostkę;
prowadzenie i obsługa spraw kadrowych i pracowniczych;
naliczanie wynagrodzeń i świadczeń wynikających z zawartych umów;
sporządzanie deklaracji i rozliczeń z ZUS;
obsługa dokumentacji ZFŚS;
opracowywanie i bieżąca analiza realizacji planów finansowych jednostki;
opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych w zakresie finansowo-księgowym, wydawanych przez Dyrektora.

5. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. CV z dopisaniem klauzuli "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 ze zm.)";
2. List motywacyjny;
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
4. Poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz obywatelstwo kandydata;
5. Poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i umiejętności;
6. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na ww. stanowisku;
7. Poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie z obecnego miejsca pracy;
8. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
9. Oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

6. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
1. Termin: do 26.07.2017 r. do godz. 09:00
2. Sposób składania dokumentów aplikacyjnych:
Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie, osobiście w siedzibie  Biblioteki+ Centrum Kultury w Czarnym Borze, ul. Sportowa 43, 58-379 Czarny Bór lub za pośrednictwem operatora pocztowego. Dokumenty, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Biblioteki+ Centrum Kultury)
Na kopercie należy dokonać zapisu: "Konkurs na stanowisko Głównego Księgowego w Bibliotece+ Centrum Kultury w Czarnym Borze"


7. DODATKOWE INFORMACJE
1. Kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne i tym samym zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
2. Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na stronie internetowej Biblioteka+ Centrum Kultury w Czarnym Borze.
3. Biblioteka+ Centrum Kultury w Czarnym Borze zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Opublikował: Renata Chruszcz
Publikacja dnia: 25.07.2017

Dokument oglądany razy: 472
« inne aktualności